Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 19  

Sunuş

Dîvân İlmî Araştırmalar olarak 2005 yılında "Türk düşüncesi" konusunu ele almak için yola çıkmış ve 18. sayımızı bu çerçevede "klasik dönemde Türk düşüncesi" hakkında kaleme alınmış makalelere ayırmıştık. Elinizdeki 19. sayımızda ise "modern dönemde Türk düşüncesi" meselelerini tartışmaya odaklanmış bir dosyayı düşüncenin dîvânına davet ettik.

2005/2 
Yıl 10, Sayı 19
SATINAL

   
ISSN 1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Türkiye'nin Çağdaş Tarihine İlişkin Bazı Gözlemler
Some Observations on the Contemporary History of Turkey

Yücel BULUT
[Özet Abstract]indir

  Türk Siyasi Düşüncesinde Kayıp Halka: Siyasal Kemalizm, Sosyalizm ve İslamcılık
The Missing Ring in the Turkish Political Thought: Kemalism, Socialism and Islamism

Yasin AKTAY
[Özet Abstract]indir

  Osmanlı-Türkiye Batılılaşmasının Kararsızlığı: 'Köhne' Geçmiş, 'Şanlı' Gelecek
"The Unsteadiness of Ottoman-Turkish Westernisation: 'Dilapidated' Past, 'Glorious' Future”

Faruk DENİZ
[Özet Abstract]indir

  Nizâm-ı Cedid Düşüncesinde Batılılaşma ve İslamî Modernleşme
The Westernisation and Modernisation in Niza-m-ı Cedid Thought

Kahraman ŞAKUL
[Özet Abstract]indir

  "Öteki" Üzerinden Hesaplaşma: Celâl Nuri ve Abdullah Cevdet'in Avrupa Tartışmaları Hakkında Bir Değerlendirme
Debating Through “The Other”: Celal Nuri and Abdullah Cevdet on Europe

Tufan BUZPINAR
[Özet Abstract]indir

  Sultan Abdülhamid'in Hâtıra Defteri Meselesi
On the Memoirs of Sultan Abdulhamid

Ali BİRİNCİ
[Özet Abstract]indir

  "Usûl-i Tedrîs Hâlâ Tarz-ı Kadîm Üzre": Konya Valisi Ferid Paşa'nın Eğitimi Islah Çalışmaları
"The methods of teaching are still in old style": Educational Reform Activities of Ferid Pasha, the Governor of Konya

Abdulhamit KIRMIZI
[Özet Abstract]indir

  Tanzimat'ta Bir Düşünür ve Bürokrat: Münif Paşa ve İktisat Tasavvuru
A Tanzimat Bureaucrat and Intellectual: Münif Paşa and His Economic Thought

Fatma Samime İNCEOĞLU
[Özet Abstract]indir

  II. Meşrûtiyet Devri Türk Hikâyesinde Kadın Etrafında Gelişen Modernleşme Tartışmaları
The Discussions of Modernism on Women in Turkish Story in the Era of the Second Constitutional Monarchy

Nesîme CEYHAN
[Özet Abstract]indir

  Murat SÜLÜN, Türk Toplumunun Kur'ân-ı Kerim Kültürü

Hatice KELPETİN-ARPAGUŞ
[Özet Abstract]indir

  Hatice Kelpetin Arpaguş, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynakları

Gülgûn UYAR
[Özet Abstract]indir

  İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri

Mustafa GÜNDÜZ
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com