Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 24  

Sunuş

Os­man­lı tec­rü­be­si­nin ya­nı sı­ra Rus­ya ve İran gi­bi meş­ru­tî yö­ne­ti­me geç­mek zo­run­da olan kom­şu­la­rı­nın da tec­rü­be­le­ri­nin önem­li ol­du­ğu an­la­yı­şın­dan ha­re­ket­le Dî­vân: Di­sip­lin­le­ra­ra­sı Ça­lış­ma­lar Der­gi­si’nin 2008 yı­lı­na ait iki sa­yı­sı Os­man­lıda ve kom­şu­la­rın­da meş­ru­ti­yet tec­rü­be­si­ni ele alan ya­zı­la­ra tah­sis edil­di.

2008/1 
Yıl 13, Sayı 24
SATINAL

   
ISSN 1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma Öncesi Meşrutiyetçi Gelişmeler
Constitutionalism in the Ottoman Empire before Westernization

Hüseyin YILMAZ
[Özet Abstract]indir

  Arapların 1908 Meşrutiyet Tecrübesi
The Arab Experience of the Second Constitutional Era

Hasan KAYALI
[Özet Abstract]indir

  Alternatif Moderniteler: Osmanlı İmparatorluğu ve İran’da Meşrutiyetçilik
Alternative Modernities: Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran

Fariba ZARINEBAF
[Özet Abstract]indir

  1905 Rus Devrimi’nin Genel Bir Değerlendirmesi
The Russian Revolution of 1905: A Reassessment

Kezban ACAR
[Özet Abstract]indir

  Jön Türklerin Balkan Politikası (1908–1913)
The Young Turks’ Balkan Policy (1908-1913)

Mehmet HACISALİHOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Osmanlı Coğrafyasında İktidarın Sınırlandırılması; (Anayasacılık): Tunus Tecrübesi
The Restriction of Authority in the Ottoman Geography and Constitutionalism: the Tunisian Experience

Ayhan CEYLAN
[Özet Abstract]indir

  Mısır Vilayetinde Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi
Tanzimat and the Constitutional Era in the Province of Egypt

Hilal GÖRGÜN
[Özet Abstract]indir

  Rusya Türklerinin II. Meşrutiyet’e Bakışları Hakkında Notlar
Some Notes on How the Russian Turks Perceived the Proclamation of the Constitution in 1908

İhsan DEMİRBAŞ
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com