Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 26  

Sunuş

Yir­mi dört ve yir­mi be­şin­ci sa­yı­la­rın­da Meş­ru­ti­yet ko­nu­su­nu ele alan Dî­vân: Di­sip­lin­le­ra­ra­sı Ça­lış­ma­lar Der­gi­si’nin yir­mi al­tın­cı sa­yı­sı, si­ya­sî dü­şün­ce­ler ta­ri­hin­den, 17. yüz­yıl Os­man­lı si­ya­sî ta­ri­hi­ne, yi­ne ay­nı yüz­yıl­da Os­man­lı’da ce­re­yan eden fa­iz ve mu‘ame­le-i şer‘iy­ye tar­tış­ma­la­rın­dan 1909’da Meş­ru­ti­yet’e kar­şı Ha­lep-Ko­so­va hat­tın­da or­ta­ya çı­kan is­ya­na, Cum­hu­ri­yet son­ra­sı ya­şa­nan hi­la­fet tar­tış­ma­la­rın­dan eği­tim ta­ri­hi­ne ka­dar ge­niş bir ala­nı kap­sa­yan al­tı ma­ka­le ya­nın­da ki­tap ve sem­poz­yum de­ğer­len­dir­me­le­riy­le oku­yu­cu­la­rı­nın kar­şı­sın­da.

2009/1 
Yıl 14, Sayı 26
SATINAL

   
1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Islahtan Devrime: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı-Türk Siyasî Düşüncesinde Değişim Algısı
From Reform to Revolution: The Perception of Change in Ottoman-Turkish Thought from the Tanzimat to the Turkish Republic

Enes KABAKCI & Özgür ADADAĞ
[Özet Abstract]indir

  İnkırâzın Eşiğinde Bir Hanedan: III. Mehmed, I. Ahmed, I. Mustafa ve 17. Yüzyıl Osmanlı Siyasî Krizi
A Dynasty at the Threshold of Extinction: Mehmed III, Ahmed I, Mustafa I and the 17th-Century Ottoman Political Crisis

Günhan BÖREKÇİ
[Özet Abstract]indir

  17. Yüzyıl Sonlarında Muhalif Bir Metin: Muhammed b. Hamza el-Aydınî’nin Bey‘u’l-Îne Risalesi
A Dissident Text at the End of 17th Century: Muhammad bin Hamza Al-Aydinî’s Treatise of Bay‘ al-‘Îna

Süleyman KAYA
[Özet Abstract]indir

  Halep-Kosova Hattı, 1909: Arnavutluk’ta Meşrutiyete Karşı Bir İsyan Teşebbüsü
The Aleppo-Kosovo Connection, 1909: An Attempt of Rebellion in Albania Against the Ottoman Constitutional Regime

Abdülhamit KIRMIZI
[Özet Abstract]indir

  Halifenin Yokluğunda Hilafet Tartışmaları: 150’lik Rıza Tevfik’in Amman’dan Londra’ya Gönderdiği Bir Mektup Üzerine
Discussing the Issue of Chaliphate in the Absence of Chaliph: Some Remarks on a Letter of Political Emigre Riza Tevfik from Transjordan to London

Gültekin YILDIZ
[Özet Abstract]indir

  Robert Koleji Mühendislik Okulu (1912)
Engineering School of Robert College (1912)

Arzu M. NURDOĞAN
[Özet Abstract]indir

  Nebi Mehdiyev, Çağdaş Din Felsefesinde Epistemolojik Yaklaşımlar ve Tanrı İnancının Rasyonelliği

Hümeyra KARAGÖZOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Roxanne L. Euben, Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism

Halil AYDINALP
[Özet Abstract]indir

  Osmanlı Döneminde Kudüs: Uluslararası Kongre (Şam 22-25 Haziran 2009)

Ş. Tufan BUZPINAR
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com