Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 27  

Sunuş

Dî­vân: Di­sip­lin­le­ra­ra­sı Ça­lış­ma­lar Der­gi­si’nin yir­mi ye­din­ci sa­yı­sı, Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi bün­ye­sin­de 2003 yı­lın­da ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­yan Si­ya­set Dü­şün­ce­si Atöl­ye­si’nin kat­kı­la­rıy­la ha­zır­la­nan “İs­lam Si­ya­set Dü­şün­ce­si” özel sa­yı­sıy­la oku­yu­cu­la­rı­nın kar­şı­sın­da.

2009/2 
Yıl 14, Sayı 27
SATINAL

   
 
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  İslam Siyaset Düşüncesini Yeniden Okumak: Eleştirel Bir Giriş
Rethinking Islamic Political Thought: A Critical Introduction

Hızır Murat KÖSE
[Özet Abstract]indir

  Cüveynî’nin el-Gıyâsî’sinde Kat‘iyyât-Zanniyyât Ayrımı ve Modern Yorumları
The Qat‘iyyât-Zanniyyât Distinction in al-Juwaynî’s al-Ghyâthî and its Modern Interpretations

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  “Peygamberin Yasa Koyuculuğu”: İbn Sînâ’nın Amelî Felsefe Tasavvuruna Bir Giriş Denemesi
“Prophetic Legislation”: An Examination of Avicenna’s View of Practical Philosophy

M. Cüneyt KAYA
[Özet Abstract]indir

  Ahlâk Düşüncesinde Siyaseti Aramak: İbn Miskeveyh’te “Adalet” Kavramının Siyasî Yansımaları
Searching the Politics in Moral Thought: Political Implications of Ibn Miskawaih’s Concept of “Justice”

Hümeyra KARAGÖZOĞLU
[Özet Abstract]indir

  İnsan Doğası Temelinde Fârâbî’nin Toplum ya da Devlet Görüşü
Al-Fârâbî’s Conception of Society or the State on the Basis of Human Nature

Hatice UMUT
[Özet Abstract]indir

  Metin Bozan, İmâmiyye’nin İmâmet Nazariyesinin Teşekkül Süreci

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  Roy P. Mottahedeh, Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society

Ahmed Tahir NUR & Abdullah Said ARI
[Özet Abstract]indir

  Muhammad Qasim Zaman, Religion and Politics under the Early ‘Abbasids:The Emergence of the Proto-Sunnı Elite

Osman Safa BURSALI
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com