Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 30  

Sunuş

İslam düşünce tarihinin en etkili isimlerinden birisi olan Gazzâlî’nin vefatının 900. yılı münasebetiyle Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 2011 yılı sayılarımızı ağırlıklı olarak Gazzâlî’ye ayırmayı hedefledik. Gazzâlî, eserleriyle kelâm, felsefe, tasavvuf ve fıkıh gibi ilmî disiplinlerin tarihinde bir dönüm noktası teşkil ettiği gibi, İslam toplumlarının dini algılayış ve yaşayışlarında da derin izler bırakmıştır. Gazzâlî’nin İslam düşüncesi içindeki konumunu tespit için Ahmet Davutoğlu’nun, Dîvân’ın ilk sayısının ilk makalesi olan “İslam Düşünce Geleneğinin Temelleri, Oluşum Süreci ve Yeniden Yorumlanması”ndaki tespitlerini hatırlamak yerinde olacaktır:

2011/1 
Yıl 16, Sayı 30
SATINAL

   
1309-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Gazâlî’nin İlimler Tasnif(ler)i ve En Üst Teorik İlme Dair Tanımlamaları
Al-Ghazâlî’s Classifications of the Sciences and Descriptions of the Highest Theoretical Science

Alexander TREIGER
[Özet Abstract]indir

  Ortaçağlardan 21. Yüzyıla Gazâlî’nin Kozmolojisinin Batılı Alımlanışı
The Western Reception of al-Ghazâlî’s Cosmology from the Middle Ages to the 21st Cen-tury

Frank GRIFFEL
[Özet Abstract]indir

  Gazâlî Tercümeleri:Osmanlı Devri ve 1928 Sonrası İçin Bir Bibliyografya Denemesi
Al-Ghazali Translations in Turkish: A Bibliographical Sketch of the Ottoman and Post-1928 Periods

Yusuf Turan GÜNAYDIN
[Özet Abstract]indir

  Kur’an’ı Modern Bilimlerin Işığında Okumak:Tantâvî Cevherî Örneği
Reading the Qur’an in Light of the Modern Science: The Case of Tantawi Jawhari

Suat MERTOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Sosyal, Siyasî ve Dinî Yönleriyle Yemen Hûsî Hareketi
Huthi Movement in Yemen with its Social, Political and Religious Aspects

Mehmet Ali BÜYÜKKARA
[Özet Abstract]indir

  Inger Furseth - Pal Repstad, An Introduction to the Sociology of Religion:

Halil AYDINALP
[Özet Abstract]indir

  Ârif Halîl Ebu Îyd, el-Alâkâtü’d-devliyye fi’l-fıkhi’l-İslâmî

Ahmed Tahir NUR
[Özet Abstract]indir

  Tariq Ramadan, Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation

Muammer İSKENDEROĞLU
[Özet Abstract]indir

  Orhan Şener Koloğlu, Mu‘tezile’nin Felsefe Eleştirisi Harezmli Mu‘tezilî İbnü’l-Melâhimî’nin Felsefeye Reddiyesi

Veysel KAYA
[Özet Abstract]indir

  Bedreddin İbn Cemâa, Adl’e Boyun Eğmek: Ehl-i İslam’ın Yönetimi İçin Hükümler

Osman Safa BURSALI
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com