Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 33  

Sunuş

Dîvân’ın 33. sayısında fıkıh ve İslam felsefesi ağırlıklı bir muhteva ile huzurunuzdayız. Bu sayımızda yazılarımız başlıca iki ağırlık noktası etrafında temerküz etti: ilmihâl kavramı ve fıkıh usulü.

2012/2 
Yıl 17, Sayı 33
SATINAL

   
 
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Bir “Filozof” Olarak Sirâceddin el-Urmevî (ö. 682/1283): Letâifü’l-hikme Bağlamında Bir Tahlil Denemesi
Sirâj al-Dîn al-Urmawî (d. 1283) as a “Philosopher”: An Analysis of His Latâ’if al-hikma

M. Cüneyt KAYA
[Özet Abstract]indir

  Modernleşme Sürecinde Hind Alt Kıtasında İctihad ve Taklide Farklı Yaklaşımlar: Muhammed İkbal’in Görüşleri Çerçevesinde Bir İnceleme
Different Approaches to Ijtihad and Taqlid in the Indian Sub-Continent in the Modernization Period: An Inquiry on the Case of Muhammad Iqbal’s Views

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  Müctehidin Yokluğunda Fıkhî Ahkâm: Cüveynî’nin el-Gıyâsî’deki Farazî Dünyası
Legal Ruling in the Absence of the Mujtahid: Juwaynî’s Imaginary World in al-Ghiyâthî

Sami ERDEM
[Özet Abstract]indir

  Hanefî Fıkıh Usulü Literatüründeki Lafızlar Taksiminde Mantıksal Tutarlılık Problemi: Pezdevî Örneği
The Problem of Logical Consistency in the Classification of Words in the Hanafî Jurisprudence Literature: The Case of Pazdawî

Osman GÜMAN
[Özet Abstract]indir

  Usûl Adlı Eseri Çerçevesinde Serahsî’nin Hadis ve Sünnete Bakışı
Al-Sarakhsî’s View of Hadith and Sunnah with Reference to His Usûl al-Sarakhsî

Mehmet ÖZŞENEL
[Özet Abstract]indir

  Usul Kurallarının Şâfiî Furû Fıkıh Eserlerinin İbâdât Bölümlerinde Uygulanışı: el-Minhâc Şerhleri
The practice of usûl-i fiqh rules on the praying chapters of the books of Shâfiî echole: The commentaries of al-Minhâj

Soner DUMAN
[Özet Abstract]indir

  Osmanlıcılık İdeolojisi ve Osmanlı Hâkimiyeti Sonrası Türk-Arap İlişkilerinde Değişim ve Süreklilik
Continuity and Change in the Turkish-Arab Relations After the Collapse of the Ottoman Administration and the Ideology of the Ottomanism

M. Talha ÇİÇEK
[Özet Abstract]indir

  İtikaddan Amele Siyaset İlmihâli: Saîd b. İsmail Aksarayî ve Siyâsetü’d-dünyâ ve’d-dîn Adlı Eseri
From Faith to Practice: The Ilmihâl of Politics - Saîd ibn Ismâil Aksarayî and His Siyâsa al-Dunyâ wa al-Dîn

Özgür KAVAK
[Özet Abstract]indir

  İbn Rüşd ve İbn Teymiyye’de ‘Bireyin Tanımı’ ya da İslam Düşüncesinde Özgün Bir Konseptüalizm ve Özgün Bir Nominalizm Örneği
The Definition of the “Individual” in Ibn Rushd and Ibn Taymiyya: The Case of an Original Conceptualism and Nominalism in the Islamic Thought

Mehmet BİRGÜL
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com