Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
M a k a l e  Y a z ı m  K u r a l l a r ı

 

• Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı ta­ra­fın­dan 1996’dan bu ya­na yıl­da iki de­fa ya­yın­la­nan ve ha­kem­li bir der­gi olan Dî­vân: Di­sip­lin­le­ra­ra­sı Ça­lış­ma­lar Der­gi­si sos­yal bi­lim­ler, fel­se­fe, bi­lim ta­ri­hi, sa­nat, ta­rih ve ede­bi­yat alan­la­rın­da, öz­gün ni­te­lik­li ve di­sip­lin­le­ra­ra­sı ka­rak­te­ri ağır ba­san te­lif ma­ka­le­ler, araş­tır­ma not­la­rı, ki­tap de­ğer­len­dir­me­le­ri, sem­poz­yum, kon­fe­rans ve pa­nel ta­nı­tım­la­rı, Arap­ça ve Os­man­lı­ca me­tin ne­şir­le­ri tü­rün­den ya­zı­lar ya­yın­lar.

• Ya­zı­la­rın ya­yı­nı­na ha­kem ra­por­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ya­yın ku­ru­lu ka­rar ve­rir ve ya­yın­lan­ma­yan ya­zı­lar ia­de edil­mez.

• Ya­zı­la­rın bi­lim, dil ve hu­kuk açı­sın­dan so­rum­lu­lu­ğu ya­zar­la­rı­na ait­tir.

• Ter­cih edi­len dil Türk­çe ol­mak­la bir­lik­te di­ğer dil­ler­de­ki ma­ka­le­le­re de yer ve­ri­lir.

• Ma­ka­le­ler 10.000, ki­tap de­ğer­len­dir­me­le­ri ve di­ğer ta­nı­tım­lar ise 1.500 ke­li­me­yi geç­me­me­li­dir.

• Ya­yın­lan­ma­sı ta­le­biy­le gön­de­ri­le­cek ya­zı­lar­da www.di­van­der­gi­si.com/ku­ral­lar.aspx ad­re­sin­de yer alan kay­nak gös­te­rim ku­ral­la­rı­nın uy­gu­lan­mış ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ma­ka­le­ler­le bir­lik­te 200 ke­li­me­yi geç­me­yen ve beş adet anah­tar ke­li­me içe­ren Türk­çe ve İn­gi­liz­ce özet gön­de­ril­me­li­dir.

• Ya­zı­la­rı ya­yın­la­nan mü­el­lif­le­re te­lif üc­re­ti öde­nir ve 30 adet ay­rı ba­sım gön­de­ri­lir.

• Baş­vu­ru­lar elek­tro­nik pos­ta yo­luy­la di­van­der­gi­si@ya­ho­o.com ad­re­si­ne ya­pı­lır.
Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
Kaynak Gösterim Kuralları

 

KİTAP

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
Sarıoğlu, s. 43.  

- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 43.
 

Tek Yazar
İlk Dipnot:
Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi (İstanbul: Klasik Yayınları, 2003), s. 43-44.
Kaynakça:
Sarıoğlu, Hüseyin, İbn Rüşd Felsefesi, İstanbul: Klasik Yayınları, 2003.

İki ve Üç Yazar
İlk Dipnot:Türk Dış Politikası (1919-1973) (1919-1973) (2. bs., Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1974), s. 38.
Kaynakça:
Günlübol, Mehmet ve Cem Sar, Ahmet Şükrü Esmer, Türk Dış Politikası (1919-1973), 2. bs., Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1974.

Üçten Fazla Yazar
İlk Dipnot:
Ahmet Davutoğlu v.dğr., Filistin: Çıkmazdan Çözüme (İstanbul: Küre Yayınları, 2003), s. 87-93.
Kaynakça:
Davutoğlu, Ahmet v.dğr., Filistin: Çıkmazdan Çözüme, İstanbul: Küre Yayınları, 2003.

Derleme
İlk Dipnot:
Robert Wisnovsky (ed.), Aspects of Avicenna (Princeton: Markus Wiener Publishers, 2001), s. 21.
Kaynakça:
Wisnovsky, Robert (ed.), Aspects of Avicenna, Princeton: Markus Wiener Publishers, 2001.

Çeviri
İlk Dipnot:
Richard Falk, Küreselleşme ve Din: İnsanî Küresel Yönetişim (çev. Hasan Tuncay Başoğlu, İstanbul: Küre Yayınları, 2003), s. 91-99.
Kaynakça:
Falk, Richard, Küreselleşme ve Din: İnsanî Küresel Yönetişim, çev. Hasan Tuncay Başoğlu, İstanbul: Küre Yayınları, 2003.

Neşir
İlk Dipnot:
İbn Sînâ, en-Necât (nşr. Macid Fahrî, Beyrut: Dâru’l-ilm, 1999), s. 123-136.
Kaynakça:
İbn Sînâ, en-Necât, nşr. Macid Fahrî, Beyrut: Dâru’l-ilm, 1999.

MAKALE

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

- Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
Genç, s. 7.  

- Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
Genç, “19. Yüzyılda Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerindeki Değişmeler”, s. 7.

Dergi içinde makale
İlk Dipnot:
Mehmet Genç, “19. Yüzyılda Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerindeki Değişmeler”, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 6, (1999): 7.
Kaynakça:
Genç, Mehmet, “19. Yüzyılda Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerindeki Değişmeler”, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 6, (1999): 1-8.

Derleme içinde makale
İlk Dipnot:
Ş. Tufan Buzpınar, “II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Hilafetine Muhalefetin Ortaya Çıkışı: 1877-1882”, İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik: Hilafet Risâleleri içinde, haz. İsmail Kara (İstanbul: Klasik Yayınları, 2002), c. I, s. 39.
Kaynakça:
Buzpınar, Ş. Tufan, “II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Hilafetine Muhalefetin Ortaya Çıkışı: 1877-1882”, İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik: Hilafet Risâleleri içinde, haz. İsmail Kara, İstanbul: Klasik Yayınları, 2002, c. I, s. 37-61.

Çeviri Makale
İlk Dipnot:
Ann Elizabeth Mayer, “Şer‘î Hukuk: Bir Metodoloji mi, Bir Somut Kurallar Bütünü mü?”, çev. Sami Erdem, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 18, (2000): 208.
Kaynakça:
Mayer, Ann Elizabeth, “Şer‘î Hukuk: Bir Metodoloji mi, Bir Somut Kurallar Bütünü mü?”, çev. Sami Erdem, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 18, (2000): 203-222.

BİLDİRİ
İlk Dipnot:
Dimitri Gutas, “The Heritage of Avicenna: The Golden Age of Arabic Philosophy, 1000 – ca. 1350”, Avicenna and His Heritage: Acts of the International Colloquim, Leuven, September 8-11 1999 içinde (Leuven University Press, Leuven 2002), s. 83.
Kaynakça:
Gutas, Dimitri, “The Heritage of Avicenna: The Golden Age of Arabic Philosophy, 1000 – ca. 1350”, Avicenna and His Heritage: Acts of the International Colloquim, Leuven, September 8-11 1999, Leuven: Leuven University Press, 2002, s. 81-97.

ANSİKLOPEDİ MADDESİ
İlk Dipnot:
İlhan Kutluer, “İbn Tufeyl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999), c. XX, s. 143.
Kaynakça:
Kutluer, İlhan, “İbn Tufeyl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999, c. XX, s. 142-148.

TEZ
İlk Dipnot:
Abdullah Özer, “İslam Hukuk Literatüründe Tazir Risaleleri ve Şeyhülislam Muhyiddin Mehmed b. İlyas Çivizade’nin Risale Müteallika bi’t-Teâzîr Adlı Eseri” (Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000), s. 68-91.
Kaynakça:
Özer, Abdullah, “İslam Hukuk Literatüründe Tazir Risaleleri ve Şeyhülislam Muhyiddin Mehmed b. İlyas Çivizade’nin Risale Müteallika bi’t-Teâzîr Adlı Eseri”, Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

İNTERNET SİTELERİ
İlk Dipnot:
Süleyman Seyfi Öğün, “Türk Tarihçiliğinin Şehirli Yüzü: İlber Ortaylı”, Doğu Batı, erişim tarihi 21.11.2003, http://www.dogubati.com/makale01.asp#4
Kaynakça:
Öğün, Süleyman Seyfi, “Türk Tarihçiliğinin Şehirli Yüzü: İlber Ortaylı”, Doğu Batı, erişim tarihi 21.11.2003, http://www.dogubati.com/makale01.asp
Not: İnternet kaynaklarında verileri, içerikleri değişen sayfalar için “son güncelleme tarihi”, sabit yazılar için “son erişim tarihi” kullanılacaktır.

 

Not:

  1. Literatür incelemesi türünden çalışmalarda verilecek bibliyografyalarda yazarın önce soyadı sonra adı verilmelidir.
  2. Yazar yoksa ilk sıraya eser adı yazılır.
  3. Metinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

 

Genel Kısaltmalar

b.: Bin, ibn
bkz.: Bakınız
bl.: Bölüm
bs.: Baskı
c.: Cilt
çev.: Çeviren
der.: Derleyen
ed.: Editör
h.: Hicrî
haz.: Hazırlayan
hk.: Hakkında
krş.: Karşılaştırınız
Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi

m.ö.: Milattan önce 
m.s.: Milattan sonra
nr.: Numara
nşr.: Neşreden 
ö.: Ölümü
s.: Sayfa
s.nşr.: Sadeleştirerek neşreden
ş.: Şemsî
ts.: Tarihsiz 
v.dğr.: Ve diğerleri
vb.: Ve benzeri
vd.: Ve devamı
vr.: Varak
y.y.: Yayın yeri yok

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com