.

Bu sayımızda çeşitli disiplinlerden beş makale, bir yazma tanıtımı, bir değerlendirme makalesi ve beş kitap incelemesinden oluşan zengin bir içerikle okurlarımızı selamlıyoruz. “Mıknatıs Neden Çeker? İstisnai Özellikler (Havâss) Etrafında İbn Sina Fiziğine Yeni Bir Bakış” başlıklı makalesinde İbrahim Halil Üçer, filozoflarca açıklanmaya çalışılan mıknatısın cisimleri çekme gücüyle ilgili olarak, İbn Sina’nın getirdiği açıklamalara değinmekte. Üçer, İbn Sina’nın konuyu “iki fazlalılık” ve “iki anlamlılık” olarak isimlendirilen fizik ve metafizik unsurların harmanlandığı bir toerik modelle incelediğini gösteriyor. 16. yüzyılda Rodos adasına sürgüne gönderilen bir Osmanlı müstensihinin kayıtlarını inceleyen “Hâlet-i Rûhiyyenin Aynası Olarak İstinsah Kayıtları: Rodos’ta Bir Sürgünün Gizli Feryadı” başlıklı ikinci makale Sami Arslan’a ait. Söz konusu kayıtları tarih yazımına uygun bir kaynak olarak inceleyen Arslan, müellifin hayat hikayesine dair çıkarımlarda bulunmaktadır. “XV. Yüzyıl Memlük Kahire’sinin Entelektüel Kadınları” başlıklı üçüncü makalede Büşra Kaya, İslam tarihinde kadınların bilgiye erişimini formel ve informel kurumlar üzerinden inceliyor. Yazar, genel kanının aksine, söz konusu dönem ve şehir için İslam tarihinde kadınların, sadece öğrenci olarak değil öğreten olarak da, bilgiyle son derece iç içe olduğu sonucuna varıyor. Şükran Fazlıoğlu’nun kaleme aldığı “Miftâhu’s-Se‘âde Ve Misbâhu’s-Siyâde Adlı Eseri Çerçevesinde Taşköprülüzade’nin Dil ve Dil Bilimleri Anlayışı” dördüncü makale İslam düşünce geleneğinde ilimler sınıflandırmasına yapılan özgün ve zengin bir örneği inceliyor. Taşkörülüzade’nin bu minvaldeki eserlerini ilimler sınıflandırması bakımından tasvir eden yazarın yaklaşımı ise, söz konusnu sınıflandırmanın anlaşılmasında varlık-bilgi-değer dünyasına odaklanılması gerektiği. Son makale “Meister Eckhart’ın Engizisyon Süreci” başlığıyla Selman Dilek’ ait. Yazar, 14. yüzyıl Avrupa’sında dinî bir figür olan ve sapkın ilan edilen Eckhart’ın, Engizisyon’a maruz kalması sürecinde sadece fikirlerinin değil dönemin siyasi-sosyal bağlamının da önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Yazma Tanıtımı bölümünde Özgür Kavak II. Bayezid’e sunulan yazarı belirsiz bir siyaset risalesini incelerken, Değerlendirme Makalesi bölümünde Turhan Kaçar, Sasani tarih yazımına son dönemde yapılan katkıları ele alan kitapları inceliyor. İslam siyaset düşüncesi, Osmanlı sosyal tarihi, İslam tarihi ve tarih yazımıyla ilgili kitaplardan oluşan inceleme makaleleri ise söz konusu literatürlere yapılan güncel katkılar hakkında eleştirel bir perspektif sunarak okurları bilgilendirmekte.

Sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle...

 Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.