EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Samy A. Ayoub. Law, Empire and the Sultan: Ottoman Imperial Authority and Late Hanaf Jurisprudence

Joseph Schacht ve Wael B. Hallaq gibi İslam toplumlarında hukuk-siyaset ilişkisi üzerine çalışan kimi araştırmacılar, modern öncesi dönemde şeriatın “hukukçuların hukuku” (normları bağımsız hukuk uzmanlarınca oluşturulan bir hukuk sistemi) olduğunu ve siyasi otoritenin hukuki normların oluşumu sürecine hiçbir şekilde dahil olmadığını ileri sürmektedir. Samy A. Ayoub’un XVI. ila XIX. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan müteahhir Hanefi hukuk geleneğine mensup ulemayı siyasi otoriteyle ilişkileri açısından inceleyen ve söz konusu iddiaya karşı çıkan Law, Empire and the Sultan: Ottoman Imperial Authority and Late Hanafi Jurisprudence başlıklı kitabı, erken modern Osmanlı İmparatorluğunda sultanın hukuk yapma sürecinin bir parçası haline geldiğini ve müteahhir Hanefi hukuk geleneğinin şerh, fetva ve risale edebiyatında bu yeni durumu açıkça benimsediğini iddia etmektedir.

Bayram Pehlivan

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.