Mehmed Şah Fenâri'nin Enmûzecu'l-Ulûm Adlı Eserine Göre Fetih Öncesi Dönemde Osmanlılar'da İlim Anlayışı ve İlim Tasnifi

Osmanlı düşüncesi içerisinde işgal ettiği yerle doğru orantılı olarak Mehmed Şah'ın hayatını ve eserlerini, hususen Enmûzecu'l-Ulûm'unu konu alan bu makale iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mehmed Şah Fenârî'nin hayatı, eserleri ve talebeleri hakkında bilgi verilecek, ikinci bölümde ise kuruluş döneminde yazılmış ilim tasnifi ile ilgili bazı kitaplarda ve özellikle Mehmed Şah Fenârî'nin, Fahreddin Râzi'nin (ö. 606/1210) Hadâiku'l-Envâr fî Hakâyık'l-Esrâr isimli eserinden faydalanarak telif ettiği Enmûzecu'l-Ulûm adlı eserinde zikredilen ilimler incelenecek, buradan hareketle fetih öncesi dönemde Osmanlı ilim anlayışı üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Kemal Faruk MOLLA
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.