Arapçanın İbranîceye katkısına dair Avram Galanti'nin bir makalesi

Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası'nda yayınlanan “İbranî Lisanının İnkişafına Arapçanın Muaveneti” adlı makalesinde Avram Galanti, İbranîce hakkında kısaca genel bilgi verdikten sonra modern İbranîcenin gelişim sürecinin başlangıcında karşılaşılan sorunları inceleyerek bunların çözümünde Arapçadan yararlanma yönteminin önemi üzerinde durmuştur. Sözü edilen makaleyi çeviri yazı hâlinde hazırlama amacına matuf bu yazıda öncelikle İbranîcenin tarihî gelişim süreçleri özlü olarak detaylandırılmıştır. Bu arada yazarın anılan makalesi kısaca değerlendirildikten sonra bu makale ek olarak sunulmuştur. Eyyüp TANRIVERDİ
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.