Kur’an’ı Modern Bilimlerin Işığında Okumak:Tantâvî Cevherî Örneği

Kur’ân’ın cârî bilimsel bilgiler, özellikle de tabiat bilimlerinin verileri ışığında yorumlanması anlamında “bilimsel tefsir”, kökleri Abbâsîler dönemindeki tercüme hareketlerine götürülen es-ki bir temayüldür. Bu çalışmada, bilimsel tefsir akımının tarihî gelişimine işaret edildikten son-ra onun en önemli temsilcilerinden biri, hatta modern dönemdeki kurucusu olarak kabul edilen Mısırlı düşünür Tantâvî Cevherî’nin (ö. 1940) yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Başta el-Cevâhir olmak üzere birçok eserinde Kur’ân ayetlerini modern bilimler ışığında ele alan Cev-herî’nin yaklaşımı, din-bilim çatışması tezlerini çürütmek ve Müslümanların dikkatini modern bilimlere çekmek türünden gayelere matuftur. Suat MERTOĞLU
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.