Yazarlar

M. Macit KENANOĞLU

1967 Yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Barosu’nda avukatık stajını tamamladı. Marmara Üniver-sitesi Hukuk Fakültesinde “1982 Anayasasında Düşünce Hürriyeti” adı teziyle master programını bitirdi. Yine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Osmanlı Devletinde Millet Sistemi ve Gayrimüslimlerin Hukuki Statüleri” adlı teziyle hukuk doktorasını, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde ise “1858 Arazi Kanunnamesi’nin Os-manlı Siyasal ve Sosyal Hayatı Üzerine Etkileri” adlı teziyle siyaset bilimi doktorasını tamamladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profe-sör oldu. Hâlen İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğre-tim üyesi olarak çalışmaktadır.