EDİTÖR, YAZAR VE HAKEM SORUMLULUKLARI

 1. Yazar: 
 • Makalenin bilimsel ve etik kurallara uygun olup olmadığı yazarın sorumluluğundadır.
 • Yazar, dergiye gönderdiği makalenin daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığını ve intihal içermediğini belirtmek zorundadır.
 • Makaleyle ilgili telif hakkından doğacak tüm sorunlar yazarın sorumluluğu altındadır. Bu sebeple yazar telife bağlı materyaller için gerekli izinleri almalıdır.
 • Yazar, yazıyı hazırlarken kullandığı kitap, tez, makale, araştırma notu gibi kaynaklarını makalede detaylı olarak belirtmelidir.
 • Yazar, makalesini dergiye gönderirken telif hakkı formunu imzalamak ve sisteme yüklemek zorundadır.
 • Makalede ismi belirtilen tüm yazarların makaleye katkısı olmak zorundadır. Aktif katkısı olmayan kişiler yazarlar arasına dâhil edilemez.

 

 1. Editör:
 • DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi’ne gelen yazıları editör derginin kurallarına göre inceler. Editör, yazının hem içerik hem de biçimsel açıdan derginin yayın ilkelerine ve formatına uygun olup olmadığına karar verir. Bu aşamada editör yazının derginin kurallarına uygun olduğuna karar verirse yazıyı ön inceleme için yayın kuruluna gönderir.
 • Yazının dergiye geldiği andan itibaren yayınlanana kadar olan tüm süreçleri editör, Dergipark üzerinden yürütür.
 • Makalenin çift taraflı kör hakemlik sistemiyle tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi editörün sorumluluğundadır. Aynı zamanda editör, makale yayınlanana kadar makalenin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.
 • Makaleyle ilgili hakem raporlarını dikkate alarak son kararı editör verir ve yazara bildirir.

 

 1. Hakem:
 • Yazılar hakeme gönderilmeden önce editör tarafından incelenir ve yazarın kimliğine dair yazıda herhangi bir bilgi olmamasına dikkat edilir. Yazarın adı soyadı, okul bilgisi, orcid numarası, mail adresi gibi bilgiler dosyadan silinir ve dosya isimsiz olarak tekrar Dergipark’a yüklenir.
 • DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi’nde yayınlanacak olan her makale en az 2 hakeme değerlendirmesi için iletilir. Yazıyı değerlendirmeleri için hakemlere 15 gün süre verilir.
 • Hakemler yazıları tarafsız bir şekilde akademik kriterlere göre değerlendirir. Hakemlerin yazarla aynı kurumda olmamasına ve birbirlerini tanımamasına dikkat edilir. Hakem raporunda makaleyle ilgili görüşlerini net bir şekilde belirtir. Ayrıca gerektiği durumlarda yazı dosyası üzerinde gerekli değerlendirmeleri yapar ve bu dosyayı sisteme yükler.
 • Hakemler dergi dışından ve bağımsızdır. Hakem değerlendirmelerinde sadece ve sadece akademik kriterleri gözetmekle mükelleftir.
 • Hakemler yazıyla ilgili tüm gizliliği sağlamakla yükümlüdürler ve yazıdan herhangi bir bölümü bir yerde kullanamazlar.
 • Hakemlerin kimliği gizli kalmaktadır ve makale yayınlandıktan sonra bile olsa açıklanmamaktadır.