Ethical Principles and Publication Policy

 

Yayın Politikası

 • Uluslararası hakemli bir dergi olan DÎVÂN, yılda iki defa yayınlanmaktadır.
 • DÎVÂN sosyal ve beşerî bilimler alanlarında mukayeseli ve disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyen özgün araştırma ve yorumları içeren makaleler, araştırma notları ve kitap değerlendirmelerine Türkçe veya İngilizce olarak yer vermektedir.
 • Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu’nun onayına sunulur. Yayın Kurulu, derginin ilgi sahasına uygunluk, özgünlük ve akademik metodoloji kullanımı kriterlerine dayalı olarak  yazının dergide yayın için değerlendirilmesine karar verir.
 • Editör dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleyi bir bilgisayar yazılımı (Turnitin, iThenticate vb.) aracılığıyla özgünlük taramasından geçirir. Özgünlük taramasından geçmeyen dergi hakeme/hakem heyetine değerlendirme için gönderilemez.
 • Dergiye gönderilen yazılar, çift kör hakem değerlendirmesinden sonra yayımlanır. Hakemler dergi dışından ve bağımsızdır. Hakem değerlendirmelerinde sadece ve sadece akademik kriterleri gözetmekle mükelleftir.
 • Hakem/hakem heyeti değerlendirmesi sonucunda, yazı kabul edilebilir, değişiklik talep edilebilir veya reddedilebilir. Değişiklik talep edilen yazılarda, editör yazara hakemden gelen değişiklik talebini bir e-posta vasıtasıyla iletir. Yazar değişiklikleri yaptıktan sonra hakem onayı ile yazı basıma hazır gelir. Reddedilen yazılar için yazar e-posta aracılığıyla itiraz edebilir. Yazarın itirazı sonucu ikinci bir hakem görevlendirilir veya aynı hakem itirazı değerlendirir.

 

 

 

Telif Hakkı Politikası

 • Bu dergide yayınlanan yazıların bütün telif hakları Bilim ve Sanat Vakfı’na aittir.
 • Akademik alıntılar haricinde, izinsiz derginin her hangi bir bölümü kopyalanamaz, dağıtılamaz, satılamaz veya başka bir şekilde kamusal kullanıma konulamaz.
 • Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

 

Yayın Etiği

 • DÎVÂN, Committee on Publication Ethics’in belirlediği yayın etiği esaslarını benimsemektedir.
 • Editör/Editörler Kurulu, bir makale ile ilgili aşağıdaki hususların tespiti halinde, hakem değerlendirmesi ve hakem onayı sonrasında yayınlamamak ve yayınlandıktan sonra makaleyi geri çekmekle yükümlüdür:
  • Kullanılan veri ve bulguları tutarsız, yetersiz, yanlış yönlendirici, hatalı olması
  • İntihal
  • Telif hakkı ihlali
  • Etik kurallara uymayan veya etik kurul kararı gerektiren araştırma
  • İzinsiz veri kullanımı
  • Hakem değerlendirmesinde usulsüzlük
  • Çıkar çatışması
 • Geri çekilen bir yayınla ilgili olarak yazara bir editör mektubu ile yayının geri çekilme nedeni bildirilir. Geri çekilme nedeni hakem değerlendirmesinde usulsüzlük olan yayınlarda hakeme/hakem heyetine bir editör mektubu ile yayının geri çekildiği nedeni ile birlikte bildirilir.
 • Geri çekilme nedeni intihal olan yayınlarda yazar bir resmi/özel kurum mensubu ise kurumuna ve ilgili üst kurula durum kendisine bir editör mektubu ile bildirilir ve gerekli disiplin işleminin başlatılması talep edilir.
 • Geri çekilme nedeni etik kurallara uymayan araştırma olan yayınlarda, editör mektubunda gerekli etik kurul izinlerinin alınması sonrasında yayının yayımlanacağını/tekrar yayımlanacağını bildirir.
 • Geri çekilme nedeni izinsiz veri kullanımı olan yayınlarda, editör mektubunda gerekli izinlerin alınması sonrasında yayının yayımlanacağını/tekrar yayımlanacağını bildirir.
 • Geri çekilme nedeni hakem değerlendirmesinde usulsüzlük olan yayınlarda, yayın yeni bir hakeme/hakem heyetine gönderilir. İlk hakeme/hakem heyetine yeni bir değerlendirme talebi verilmeden önce bir ambargo süresi uygulanabilir.
 • Yayın yayımlandıktan sonra geri çekiliyorsa ivedilikle elektronik dergiden çıkartılır, matbu dergide ise sonraki basımlarda yayın baskıya girmez.