TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Mazhar Tunç. Suud Selefîliği: Hadis İlmi Bağlamında Bir Araştırma

Mutezile, Şia, İbazıyye gibi mezheplerin hadis anlayışlarına dair çalışmalar devam ederken geçmişten izler taşıyan, şartlara göre eklektik unsurlarla yenilenen ve kısmen farklı boyut kazanan dinî akım, grup ve hareketlerin hadis hakkındaki yaklaşımları da modern dönemde müstakil incelemelere konu olmaktadır. Bu minvalde yapılacak araştırmalarda, ilmî sürekliliği sağlayan şahısların belirlenip görüşlerinin mümkünse kendi eserleri üzerinden yansıtılması beklenir. Sosyo-kültürel ve siyasi ortamın, incelenen fikir yapısı üzerindeki muhtemel etkilerinin sorgulanması ve böylece benimsenen görüşlerin şekillenmesindeki faktörlerin tespiti bir diğer beklentidir. Mazhar Tunç’un Suud Selefîliği: Hadis İlmi Bağlamında Bir Araştırma adıyla neşredilen doktora çalışması, modern dönem Selefi düşüncenin hadis anlayışını Suudi Arabistan örneği üzerinden ele almaktadır.

Ali Yücel

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.