Yazarlar

Soner DUMAN

1975’te İstanbul’da doğdu. 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. 1998’te buradan mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 2000 yılında “Cessâs’ın El-Fusûl Fî’l-Usûl Adlı Eserinde İllet Kavramı” isimli yüksek lisans tezini hazırladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku doktora pro-gramına başladı. 2007 yılında “Şâfiî’nin Kıyas Anlayışı” isimli doktora tezini hazırladı. Hâlen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapan Duman’ın yayınlanmış telif ve tercüme eserleri bulunmakta-dır.