Sosyal, Siyasî ve Dinî Yönleriyle Yemen Hûsî Hareketi

Bu çalışma, 2004 yılında başlayan Yemen’deki Hûsî isyanının arkasındaki örgütlü güç olan Hûsî hareketini tarihsel, sosyal, siyasî ve dinî yönleriyle incelemeyi amaçlamaktadır. Yemen ülkesi bu vesileyle sosyo-politik ve sosyo-dinî açıdan güncel bir tahlile tâbi tutulmayı hak et-mektedir. Bu tahlil sadece Hûsî hareketinin tanınmasına bir kapı aralamayacak, buna ilaveten, karmaşık bir sosyal yapıya sahip olan günümüz Yemen’indeki dinî akımlar, sosyal ağları ve si-yasî bağlantılarıyla birlikte daha belirgin bir şekilde fark edilmiş olacaktır. Mehmet Ali BÜYÜKKARA
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.